Midlertidig overnatning

Meddelelse om midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning i kommunerne Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs og Hillerød skal meddelels Frederiksborg Brand & Redning senest 14 dage før første overnatningsdøgn (jf. bygningsreglementet (BR18) kapitel 1, §6h).

Reglerne om midlertidig overnatning, er beskrevet i bygningsreglementet (BR18) kap. 5 og tilhørende vejledning, bilag 11d og 13.

BR18, Kap 5, §152 a
Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af §147, når det sikres, at:

 1. Der er tale om kortvarig ophold på op til 5 døgn.
 2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

I de tilfælde, hvor der ønskes overnatning i en længere periode end 5 døgn, skal der ifølge BR18 ansøges om en egentlig byggetilladelse hos kommunen.


Bilag 13, pkt. 1.1.6 – Belægningsplan:
Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer i samme rum, skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser belægningsfelterne, hvor der kan overnattes eller opmagasineres inventar og bagage samt flugtvejspassagerne mellem belægningsfelterne og udgangsdørene.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Belægningsplanen er til brug for både arrangører og brugerne for sikring og vedligeholdelse af frie flugtvejspassager frem til rummets udgangsdøre.

Hvis du skal udarbejde en belægningsplan kan du finde anvisninger til dette i bygningsreglementets bilag 11d til vejledning om brand.


Meddelelsen skal vedhæftes følgende dokumentation:

 • En tegning over bygningen, som tydeligt viser soverummets placering i bygningen, og flugtveje helt til terræn i det fri.
 • Oplysninger om fast vågenvagt ved overnatning af mere end 150 personer.
 • En kopi af driftsplanen. (Se kap. 7.3.11 i bygningsreglementets vejledning om brand)
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i lokale med flere end 50 overnattende


Behandling af persondata

I forbindelse med din meddelelse om midlertidig overnatning angiver du en række informationer herunder persondata om dig selv og andre.

Disse persondata er omfattet af EU-persondataforordningens og persondatabeskyttelseslovens regler om almindelige data. Det er nødvendigt at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen.

Vi indhenter normalt ikke data ud over dem, du selv indtaster i vores selvbetjeningsløsning. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her.

Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Senere overføres sagen sammen med resten af vores arkiv til Statens Arkiver jf. Arkivlovens bestemmelser.

OVERNATNINGSSTED

* skal udfyldes
Sover der 50 eller flere i samme rum?:
   

ANSVARLIG FOR OVERNATNINGEN

* skal udfyldes

Yderligere information

* skal udfyldes
VEDHÆFT TEGNING*
VEDHÆFT BELÆGNINGSPLAN
VEDHÆFT DRIFTPLAN*