Hjælperøgdykker uddannelseEn investering i virksomheden der betaler sig….

 

Det er en kendsgerning, at firmaer som har uddannet særligt udvalgte medarbejdere til hjælperøgdykkere i sin virksomhed, er langt hurtigere tilbage i normal drift efter en brand.

Hjælperøgdykkere gør en forskel:

 • Evakuere/redde mennesker.
 • Begrænse en brand.
 • Påbegynde redning af værdier, sikre vigtige produktionsapparater/linjer mm.
 • Skaber overblik, så man kan tage imod brandvæsnet og anvise den hurtigste vej ind i virksomheden og dermed spare vigtig tid.
 • Hjælpe brandvæsnet med lokalkendskab, som er af stor betydning for at hindre skadesudvikling.

 

 

Uddannelse

Denne uddannelse henvender sig til virksomheder, som typisk har en stor daglig produktion eller anden daglig aktivitet, hvor det at have uddannet hjælperøgdykkere til rådighed, gør at der kan sættes ind på en hændelse øjeblikkeligt.   

 

Uddannelsen til hjælperøgdykker varer 3 dage og gennemføres dels med teori og praktiske øvelser.

 

Hvad kan en hjælperøgdykker

 • En hjælperøgdykker er en medarbejder, der kender sin virksomhed godt og som i tilfælde af brand er i stand til at hjælpe det lokale redningsberedskab.
 • Hjælperøgdykkeren kan fungere som vejviser, så brandmandskabet kommer hurtigt og direkte frem til branden, hvilket har stor betydning.
 • hjælpe med at låse døre op-skabe hurtig adgang.
 • vejlede om, hvilke værdier der har størst betydning og derfor bør reddes først.
 • udpege særlig sårbare områder.
 • Kort sagt kan hjælperøgdykkeren:

hjælpe virksomheden og det lokale

redningsberedskab med at redde

værdier og reducere skaderne ved

en eventuel brand.

 • Hjælperøgdykkeren kan udenfor normal arbejdstid være på en evt. tilkalde ordning, som gør, at brandvæsnet vil få adgang til en meget brugbar ressource person.

 

Denne uddannelse giver deltagerne den nødvendige viden

og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab som hjælperøgdykkere.

 

Ved denne uddannelse får virksomheden og det lokale

redningsberedskab et bedre grundlag for at samarbejde, og virksomheden får desuden bedre kendskab til bl.a. virksomhedens brandmateriel.

 

 

Uddannelsen indeholder bl.a. teori om røgdykning, slukningsmetoder, opbygning af et skadested og organisation af det lokale beredskab.

Der gives også en orientering om bygningers driftsforhold, beredskabsplanlægning samt værdirednings- og evakueringsplaner.

I den praktiske del af uddannelsen lærer hjælperøgdykkeren bl.a. om den praktiske brug af røgdykkerudstyr samt medvirken ved eftersøgning og værdiredning.

Virksomheden får ved hjælp af hjælperøgdykkeruddannelsen, også styrket den forebyggende indsats mod brand. Brand udgør typisk den største trussel mod en virksomhed!

 

Brandsikkerheden i virksomheden vil blive større, da hjælperøgdykkeren i hverdagen kan have ansvar for:

 • At virksomhedens brandudstyr er i orden
 • At være obs på brandrisiko i virksomhedens drift.
 • At branddøre og flugtveje altid er tilgængelige og ikke blokeret
 • Virksomhedens beredskabsplaner og tilsikre at de ansatte har kendskab til disse.
 • At medvirke til begrænsning af skader ved brand.
 • At redningsberedskabet bliver orienteret om evt. særlige farer på virksomheden.
 • At afholde intern brandundervisning.

 

Fakta om uddannelsen:

 • 3 dages uddannelse ved FBBR på udvalgt brandskole.
 • 1 dags vedligeholdelsesuddannelse hvert 2. år,
 • 1 årlig lokal øvelse, eventuelt i samarbejde med det lokale

   Beredskab eller andre virksomheder,

 • uddannelsen er godkendt af Beredskabsstyrelsen.

 

Virksomheden skal selv anskaffe følgende materiel til en hjælperøgdykker:

Branddragt, brandstøvler, handsker, hjelm og et røgdykkerapparat.

Det lokale redningsberedskab kan hjælpe med råd og vejledning ved indkøb.

Når det praktiske såsom tidspunkt og pris for uddannelsen er aftalt, indgår virksomheden og det lokale beredskab en samarbejdsaftale.

 

Indhold i uddannelsen

 • Beredskabslovgivning, indsatsledelse samt sporbevaring
 • Beredskabsplanlægning
 • Assistance til Redningsberedskabet
 • Alarmering, forhold på brandsted
 • Brandforløb
 • Trykluftapparat – teori og praktik
 • Vejrtrækning og åndedrætsforgiftning
 • Kroppens reaktion ved brug af trykluftapparat
 • Indsatsbeklædning
 • Røgdykker teknik og taktik
 • Praktisk anvendelse af håndslukningsmidler
 • Arbejde, samarbejde og kommunikation i delvis mørke rum og lokaler
 • Værdiplanlægning

 

Varighed: 24 timer (3 dage á 8 timer)

Tilmelding til uddannelsen: Via hjemmeside eller på mail kursus@fbbr.dk

 

 

Vedligeholdelsesuddannelse

Hjælperøgdykkeruddannelsen skal vedligeholdes med et kursus hvert andet år.

Vedligeholdelseskurset varer en dag (8 timer).

 

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig
 • Evakuering
 • Alarmering af brandvæsenet
 • Forbrændingsteori og slukningsmetoder
 • Håndslukkere:
 • Kuldioxid
 • Pulver
 • Vand
 • Brandtæppe
 • Hvis jeg ikke kan forlade bygningen
 • Praktiske øvelser

 

Kurset varer 3 timer.