Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

Førstehjælp
Uddannelsen sætter dig i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn, ligesom du vil lære at give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn samt at handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Efter uddannelsen kan du:

 • håndtere et bevidstløst barn med og uden normal vejrtrækning.
 • give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i luftvejene.
 • handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader, ulykker og akut opstået sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald m.m.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og
 • Forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen
 • Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil
Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
Kursets varighed: 7 timer
Der må maksimalt være 16 deltagere på et hold.