Privatlivspolitik og databeskyttelse

Privatlivspolitik for Frederiksborg Brand & Redning 

Frederiksborg Brand & Redning (FBBR) behandler og registrerer oplysninger om personer, der kommer i kontakt med FBBR eksempelvis som borger, ansat, studerende, censor, ansøger, forsker, pårørende, deltager i forsknings- og udviklingsprojekter eller konferencer - eller blot som abonnent på FBBR-publikationer for at kunne yde denne service eller for at kunne behandle den sag, som du har rejst.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringet, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i persondataforordningen skal FBBR som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

FBBR registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6. Følsomme data, f.eks. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9. Behandling af følsomme persondata i forskningsprojekter er omfattet af databeskyttelseslovens § 10.

Behandling og opbevaring

FBBR behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i FBBR’s sagsbehandlings- og arkiveringssystem samt i behandlingssystemer for personel og uddannelser i beredskabet. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i FBBR’s sags- og dokumentshåndteringssystem og senere i Rigsarkivet.
FBBR gemmer endvidere oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis FBBR overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Personoplysninger, der indgår i forsknings- og udviklingsprojekter, kan blive overdraget til Rigsarkivet for arkivering.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre, uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre FBBR er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.
Forskningsdata kan kun blive videregivet til forskningsformål eller til brug for statistik.

Dataindsigt

Du kan, som registreret person, når som helst rette henvendelse til FBBR med henblik på at få en kopi af de af dine oplysninger, der findes i FBBR’s systemer.

FBBR er dog ikke forpligtet til at udlevere en kopi af de oplysninger, der indgår i forskningsprojekter.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede FBBR om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at FBBR retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Du har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort hvilke oplysninger, der er rigtige.

Du har også krav på, at FBBR ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke krav på, at forskningsdata bliver berigtiget.


Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis FBBR behandler oplysningerne som led i en opgave, som FBBR har fået pålagt. Det betyder, at registrerede personer har mulighed for at nægte FBBR at behandle oplysningerne. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger, som indgår i et forskningsprojekt.

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger


Hvis FBBR har indhentet et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne, vil du til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. FBBR kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Du har ret til at få slettet de oplysninger, som FBBR har registreret om dig, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Oplysningerne vil også blive slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen, eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt.

Du har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i FBBR’s sags- og dokumentshåndteringssystem, eller som er afleveret til Rigsarkivet.
Oplysninger, som indgår i et forskningsprojekt, skal ikke slettes, hvis det sandsynligvis vil betyde, at det vil umuliggøre eller i alvorlig grad hindre gennemførelsen af forskningsprojektet.

Databeskyttelsesrådgiver

Til FBBR er knyttet en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af vores oplysninger om dig. 

FBBR har indgået aftale med Frederikssund kommune om varetagelse af databeskyttelsesrådgiverfunktionen her hos os.

DPO’en kan kontaktes på dpo@frederikssund.dk  


Klage til Datatilsynet

Du kan også altid klage over FBBR behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.