Førstehjælp til hjertestop og ulykker

Førstehjælp
Denne uddannelse sætter dig i stand til at handle ved f.eks. hjertestop og ulykker.

Efter uddannelsen kan du både selvstændigt og i samarbejde med andre:

 • håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning,
 • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene,
 • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen,
 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker
 • yde førstehjælp ved større ulykker
 • nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • yde psykisk førstehjælp i de første minutter

Det centrale indhold i uddannelsen:

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af hovedpunkterne
Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
Kursets varighed: 6 timer
Der må maksimalt være 16 deltagere på et hold.